• Πράσινα σημεία προ των πυλών !


·    Πράσινα σημεία προ των πυλών !
Πριν από μερικά χρόνια, η εισαγωγή του «μπλε κάδου» έφερε μια μικρή επανάσταση στην καθημερινότητα. Τώρα, πολιτεία και δήμοι ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα, τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων. Προ ημερών το υπουργείο Περιβάλλοντος θέσπισε προδιαγραφές για τα «πράσινα σημεία» με επτά «ρεύματα» ανακύκλωσης και τώρα το βάρος πέφτει στη χωροθέτησή τους, που κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι.
Η ώρα που τα πρώτα πράσινα σημεία θα αρχίσουν να «φυτρώνουν» στις γειτονιές δεν είναι μακριά. Οι δήμοι τα έχουν συμπεριλάβει στα τοπικά τους σχέδια διαχείρισης και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρηματοδοτεί. Δεν πρόκειται, όμως, για μια εύκολη υπόθεση: στην ουσία, με τα «πράσινα σημεία» και τη χωριστή διαλογή η ανακύκλωση στη χώρα μας επιχειρείται να οργανωθεί από την αρχή. Το εγχείρημα δεν είναι απλό, αν λάβει κανείς υπόψη του τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και το υψηλό ποσοστό άγνοιας των συμπολιτών μας, ελλείψει συστηματικής ενημέρωσης. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο από την αρχή: από την αγορά χωριστών κάδων και την εξεύρεση κατάλληλων χώρων, μέχρι τη συλλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων.
Πώς θα οργανωθεί, λοιπόν, η ανακύκλωση τα επόμενα χρόνια; Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων:

• Οι γωνίες ανακύκλωσης είναι μικροί χώροι, έως 50 τ.μ., μέσα σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου ή πλατείες (έως 15% της έκτασης), εντός αδόμητων οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων μεγάλων επιχειρήσεων ή χώρων όπου συναθροίζεται πολύς κόσμος (σχολεία, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.). Σε αυτά μπορεί να συλλέγονται με χωριστούς κάδους μέταλλα, χαρτί, πλαστικά, γυάλινες συσκευασίες, σύνθετες συσκευασίες, βρώσιμα έλαια και λίπη και μπαταρίες. Δεν πρέπει να αποθηκεύουν περισσότερους από 15 τόνους. Οι χώροι πρέπει να είναι ανοικτοί και να ξεχωρίζουν.
• Τα μικρά πράσινα σημεία είναι χώροι έως 1.000 τ.μ. που μπορούν να χωροθετηθούν εντός ή εκτός σχεδίου, ανάλογα με την ικανότητα αποθήκευσης που θα έχουν (σε εντός σχεδίου περιοχές υπάρχει το όριο των 200 τόνων και στις εκτός σχεδίου οι 1.000 τόνοι). Στους χώρους αυτούς θα γίνεται χωριστή συλλογή μετάλλων, χαρτιού, πλαστικών, γυάλινων συσκευασιών, ξύλινων συσκευασιών, βρώσιμων ελαίων και λιπών, μπαταριών, υφασμάτων, μικρών ποσοτήτων αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις κατοικιών, αλλά και από βιοαποδομήσιμα κήπων και πάρκων.
• Τα μεγάλα πράσινα σημεία είναι χώροι άνω του ενός στρέμματος εντός ή εκτός σχεδίου (με αποθηκευτική ικανότητα σε εντός σχεδίου περιοχές 200 – 999 τόνους και στις εκτός σχεδίου πάνω από 1.000 τόνους). Δέχονται τα ίδια απόβλητα με τα μικρά πράσινα σημεία. Μικρά και μεγάλα πράσινα σημεία πρέπει να είναι περιφραγμένα και ελεγχόμενα, ώστε να αποφευχθεί… το πλιάτσικο υλικών, με κανονισμό και ωράριο λειτουργίας.
• Τέλος, τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή είναι χώροι από 500 τ.μ. και άνω, εντός ή εκτός σχεδίου, με αντίστοιχη αποθηκευτική ικανότητα με τα πράσινα σημεία (μπορούν να συλλέγονται και ογκώδη απόβλητα).
Νέοι διαχειριστές
Η μεγάλη αλλαγή, ως προς το σημερινό μοντέλο διαχείρισης της ανακύκλωσης (που στις περισσότερες περιοχές είναι οι μπλε κάδοι), είναι ότι τις γωνίες ανακύκλωσης και τα πράσινα σημεία θα τα διαχειρίζονται οι δήμοι, επομένως έχουν άμεσο συμφέρον για την επιτυχία της ανακύκλωσης (θα εκμεταλλεύονται τα υλικά που θα συλλέγονται). Πάντως, στις προδιαγραφές φαίνεται να υπάρχει και ένα σημαντικό λάθος: Τα μικρά πράσινα σημεία πρέπει να μην ξεπερνούν σε έκταση το 1 στρέμμα αν βρίσκονται εκτός σχεδίου, όταν βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας η ελάχιστη αρτιότητα εκτός σχεδίου είναι τα 4 στρέμματα (συχνά περισσότερο). Ομοίως, για τα Κέντρα Εκπαίδευσης, ορίζεται ελάχιστη έκταση 500 τ.μ., εντός ή εκτός σχεδίου, πρόβλεψη που έχει το ίδιο πρόβλημα.
Πάντως η εξεύρεση των κατάλληλων χώρων είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τις τοπικές κοινωνίες τα επόμενα 2 – 3 χρόνια, τόσο λόγω έλλειψης κατάλληλων (από πλευράς εμβαδού ή θέσης) χώρων, όσο και για το επίπεδο λειτουργίας τους (κάτι που είναι προς το συμφέρον των δήμων να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο).
Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάκελος, επόμενο βήμα είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των πράσινων σημείων και η σύνταξη προδιαγραφών για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων.
Πηγή: http://www.kathimerini.gr


17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχοι

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.  Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων.
Η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας η κινητοποίηση των δυνάμεών της προκειμένου να θέσει τις προτεραιότητές της αναφορικά με την Ατζέντα 2030 και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους ΣΒΑ μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή τους στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες.
Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποτελεί την αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 43 του ν. 4440/2016).Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΕΞΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 


- THE ALONNISOS BANISHES PLASTIC BAGS


 Ιστορική απόφαση και πράξη συνάμα της Αλοννήσου να γίνει το πρώτο μέρος της Ελλάδας που εξορίζει τις πλαστικές σακούλες!

Το πετράδι των Βορείων Σποράδων, κλειδί του διάσημου Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου που αποτελεί καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus, προχώρησε σε μια ιστορική πράγματι απόφαση, να απαλλαγεί δια παντός από τις πλαστικές σακούλες
Προστατεύοντας έτσι εμπράκτως  το περιβάλλον και μάλιστα τη θάλασσα, όπου πολλές φορές καταλήγουν οι πλαστικές σακούλες, προκαλώντας θλίψη στους τουρίστες και μεγάλο πρόβλημα στα ζώα της θάλασσας, τα οποία μπορούν μέχρι και να τις καταπιούν περνώντας τες για μέδουσες...

"ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ"
Δήμος, μαθητές και εθελοντές, με τη βοήθεια περιβαλλοντικών οργανώσεων όπως "Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS", "MOm/ Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας" και το "Ίδρυμα Thalassa", μοίρασαν πάνινες επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, καλώντας τους πολίτες, αλλά και τα καταστήματα που αγκάλιασαν αμέσως την θαυμαστή πρωτοβουλία,να σταματήσουν τη χρήση πλαστικών σακούλων στο νησί μια για πάντα! Κάνοντας έτσι τηνΑλόννησο το πλέον φιλικό νησί προς το περιβάλλον!ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ - IN GREECE

πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού»

Η Αίγινα είναι νησί με πλούσια ιστορία, από τα μυθικά χρόνια του Αιακού έως τα νεώτερα του Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, τόπος ιδανικός για αναψυχή και καλλιτεχνική έμπνευση. Η ορεινή της ενδοχώρα συνδυάζει τη γλύκα του αττικού φωτός και την απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα με  πολιτιστικά μνημεία όλων των εποχών.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας, τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Αίγινας και τον Ελληνικό Ποδηλατικό Ορειβατικό Σύλλογο Αίγινας «Ανάβαση», υλοποιεί το πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού», με την επιλογή και σηματοδότηση μιας σειράς διαδρομών, προσφέροντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να ανακαλύψει και να προστατεύσει το πανέμορφο τοπίο με την παρθένα φύση, τα μοναδικά προϊόντα και την πλούσια ιστορική κληρονομιά.

Arrow 1 Ο Γύρος του Ελλάνιου Όρους

Arrow 2 Σφεντούρι – Ελαιώνας

Arrow 3 Αρχαίος Ελαιώνας

Arrow 4 Χρυσολεόντισσα

Arrow 5 Στα Ανατολικά της Αίγινας

Arrow 6 Μυθικός Ασωπός

Arrow 7 Παλιαχώρα

Arrow 8 Ποδηλατοβόλτα στο δάσος

Arrow 9 Ναός Αφαίας